АПСТРАКТИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНАЦИИ

Краен рок за поднесување на апстрактите е 30.09.2017 год.

Краен рок за потврда на прифатени апстракти: 20.10.2017 год.

Абстрактите (орални и постери) мора да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална големина на букви 12, единечен проред во А4 формат.

Абстрактот не треба да содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат и содржината на абстрактот, и максимум 5 клучни зборови. Абстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучуваат следните поднаслови:

ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛУЧОК и РЕФЕРЕНЦИ

Абстрактите задолжително треба да бидат напишани на македонски и англиски (за домашни учесници) и англиски (за странски учесници).

Апстрактите треба да ги поднесете електронски со пополнување на онлајн формуларот, или со испраќање на e-mail на apstrakti@zlomsm2017.mk со назнака дали апстрактот е орален или постер. Апстрактите треба да ги испратите во doc или docx формат.

За сите одобрени Апстракти (орални и постери), одлуката ќе ја донесе Научниот одбор.

Оралните апстракти ќе се презентираат со ppt или pptx презентации и излагањето ќе биде 15 мин

Постер презентациите ќе се изведуваат електронски на ЛЦД ЕКРАНИ со ppt или pptx презентации кои не треба да содржат повеќе од 3-4 слајда, и времето на излагање ќе биде 2-3 минути.

НАПОМЕНА: Одбраните постер презентации, ќе овозможат еднаков број на КМЕ бодови на сертификатите, како и на предавачите.

ПОДНЕСЕТЕ ГО ВАШИОТ АПСТРАКТОТ:

Вашето име и презиме*

Вашиот Email*

Институција*

Наслов*

Вашата порака

Орална презентацијаПостер презентација

Закачи фајл*

Внесет го кодот во полето:*
captcha