НАУЧЕН ОДБОР

Претседател:   д-р Љубин Шукриев

Потпретседатели:

д-р Марта Тунџева

д-р Горица Зафировска–Пировска

Членови:   д-р Лилјана Кочанковска, д-р Габриела Гулевска, д-р Наташа Гиевска, д-р Наташа Тодосиев, д-р Тања Сарагинов, д-р Славица Китаноска

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Претседател:   д-р Катерина Ковачевиќ

Секретар:  д-р Елизабета Костовска-Прилепчанска beti_prikos@yahoo.com

Потпретседатели:

д-р Светлана Стојкова

д-р Катерина Кикерковска

Членови: д-р Љупчо Захариев, д-р Сефијан Ферати, д-р Димитар Алексов, д-р Ванчо Апостоловски, д-р Силвана Трајкова, д-р Лена Захариева, д-р Моника Јариќ, д-р Аниф Куртиши, д-р Тања Георгиевска, д-р Мирослава Шевченко, д-р Беким Исмаили, д-р Миoдраг Миленковиќ, д-р Маја Џон Лага, д-р Ленче Јанева, д-р Драган Ѓоргиевски

ПОЧЕСЕН ОДБОР

д-р Арбен Таравари, Министер за здравство на РМ

Проф. д-р Соња Топузовска, Декан на МФ Скопје

Дон Дончев – Директор на ФЗОМ

д-р Калина Гривчева – Старделова, Претседател на ЛКМ

Доц. д-р Горан Димитров, Претседател на МЛД

Доц. д-р Катарина Ставриќ, раководител на ЦСМ